Mag-ház

Mag-ház szervezeti felépítése, működtetése

A Komáromban kialakított Mag-ház a ’közösségi művelődés kívánatos szervezetének’ modelljét alapul véve működő közösségi tér, amit az épület tulajdonos szervezetén (Élettér Egyesület) kívül további öt szervezet (Komárom Környéki Civil Társulás, Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete, Kerecsen Ifjúsági Egyesület, Komáromi Talpasíjászok, Komáromi Zenész Egylet) konzorciuma működtet és üzemeltet a civil önkormányzatiság és kontroll alapelvén. A folyamatot semmilyen támogatási konstrukció, program, vagy pályázati forrás nem támogatja, kizárólag öntevékenységen alapul.

A Mag-ház a demokrácia olyan műhelye, amin kívül csak mindenféle hierarchiákban, azoknak alá- és fölérendelten, jobbára szabályozottan tehetjük a dolgunkat. Rajta kívül alig van hol megtanulni és begyakorolni a másokkal való egyenrangú és szolidáris együttműködést. Persze nem lehet ’csak úgy’ együttműködést szorgalmazni/szorgalmaztatni; ahhoz kell egy közösen felvállalt cél és feladatrendszer, ami mentén kikristályosodnak nemcsak a tennivalók, hanem a még nem ismert vezéregyéniségek és a különféle szerepeket betöltők is.

A civil struktúra kialakítása cél és eszköz a tudatosabb polgári lét megélésére, egyidejűleg mintateremtő gyakorlóhely a települési demokrácia működésére. A benne együttműködők a társadalmi életben való aktív részvétel lehetőségét adják azoknak, akik ezt szívesen fogadják, s így cselekvési teret-terepet is biztosítanak. Ez pedig nem más, mint a polgári társadalmak alapja; az önkéntesség, az öntevékenység, az önkormányzás, az önigazgatás. Feladata, hogy közreműködjék a helybéli társadalom barátságos, őszinte és szolidáris viszonyainak kiépítésében. A benne működő szervezetek – még ha azok tagjai közül magánemberként kapcsolód(hat)nak különböző ideológiai, felekezeti, stb irányvonalakhoz és nézetekhez, – egységesen mindenféle politikai irányzattól függetlenül végzik a tevékenységeiket.

A Mag-házat 2007-ben nyitottuk meg, jövő évben épp 10 éves fennállását ünnepli majd. A közösségi tér másfél éves intenzív összefogással, önkéntes munkával és jelentős anyagi támogatással (egyesületi magánszemélyektől) készült el, melynek folyamatos bővítése a szolgáltatási kínálatának gyarapítását is biztosítja.
A tulajdonos szervezet már a fizikai építkezés során törekedett a fenntarthatóságra, így módszeresen kutatta azokat a lehetőségeket, amelyek hosszú távra is biztosíthatják az üzemeltetést és fenntartást. A Mag-ház modell a franciaországi MJC (Maisons des Jeunes et de la Culture – magyar fordítása ’ifjúsági és közösségi ház’) adaptációjából épül fel, melynek alappillére a közösségi (szervezeti) összefogás, együttműködés.
A Mag-ház alapját a különböző egyesületek, alapítványok jelentik, akik közös elhatározásból együttműködve üzemeltetik, melynek összefogási okát közösségi és gazdasági téren jelölik meg.
Érdekükben áll, hogy közösen tartsanak fenn szakmai vezetést, titkárságot, könyvelést, hogy közösen jobban használják ki helyiségeiket. A Mag-ház jobban képviseli a lakosság sokszínű érdeklődését és különféle érdekeit, a ’közös’ költségvetésbe befolyó összegek sokrétűbb tevékenységet tesznek lehetővé, mint elaprózva, szervezeti szinteken. Az egyesülési szabadság értelmében természetesen bármelyik szekciónak bármikor jogában áll kilépni a konzorciumból és önállóan folytatni a tevékenységét.
A Mag-házat összefogó konzorciumon kívül vannak együttműködő és társult tagok is. A társult tagok között egyaránt találhatunk jogi személyeket és olyan szakembereket, akiket hozzáértésük, szakértelmük miatt választanak be. Együttműködő tagok kizárólag jogi személyek, akik projektek, programok, fejlesztések területén egy-egy cél megvalósítására kötött megállapodás keretén belül kapcsolódnak a konzorcium egy-egy tagjához.

A konzorcium évente egyszer közgyűlést tart (1 szervezet 1 szavazat elven), amelyet írásban a szakmai vezető hív össze. A konzorcium – az egyesület közgyűléséhez hasonlóan működve – vitatja meg és fogadja el a konzorcium (Mag-ház), valamint annak tagszervezeteire (egyesületek) tevékenységéről szóló tartalmi és pénzügyi beszámolót, meghatározza a következő évi költségvetést és szakmai irányvonalakat, a tagszervezetek szuverén törekvéseit, azok kapcsolódásait a konzorciumhoz. A döntéseket abszolút szótöbbséggel hozzák. A természetes és a jogi személyeknek egyaránt egy szavazatuk van. A konzorcium taglétszámát a konzorciumot alkotó szervezetek képviselői alkotják és biztosítják. Határozataikat a konzorcium által megbízott szakmai vezetés irányítja a konzorcium erőforrásaira támaszkodva.
Az egyesületi mintára a konzorciumot a megbízott szakmai vezetés képviseli, ő rendeli el a kiadásokat és hagyja jóvá a bevételeket, közli a konzorciummal, annak tagszervezeteivel a cselekvés irányvonalait és felügyeli azok végrehajtását. A konzorcium nem a társadalmi egyenlőség, hanem a társadalmi igazságosság elvén működik, ami azt jelenti, hogy tagjai saját emberi és anyagi forrásainak lehetőségeivel csatlakozik. Így a tagszervezetek nem egységesen egyenlő mértékben, hanem erőforrásaiknak megfelelően járulnak hozzá a közös célok megvalósításához. A kilenc éve zavartalanul működtetett közösségi tér úgy tölti be funkcióját, hogy a benne tevékenykedő szervezetek autonóm célkitűzéseire építve gazdag élettere a helyi közösségeknek.
A Mag-ház működtetését Beke Pál néhai közösségfejlesztő, népművelő, a Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesületének, a Közösségfejlesztők Egyesületének, valamint a Települési Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság alapítójának irányításával dolgoztuk ki 2009-ben, s ajánlottunk a 2010-es választásokat megelőzően a szakpolitikának közösségi művelődés területén. A koncepció alappillérei jelentek meg dr. Molnár Attila ’Párbeszéd otthonunkért, Komáromért’ című kiadványában is, a ’Kulturális, közművelődési és ifjúsági program’ fejezetben.
A jól felépített és átgondolt közösségi művelődési szerkezet létjogosultságát mi sem példázza jobban, mint a saját magunk által működtetett közösségi színtér, amely 2016-ban Komárom Város Értéktárába is bekerülhetett, s amely a Civil Díj 2016 döntőse ’A legjobb együttműködés’ kategóriában.
A Mag-ház szakmai vezetője, a konstrukció kidolgozója és működtetője: Monostori Éva közösség- és településfejlesztő, kulturális menedzser, civil és ifjúsági szakértő.

A Mag-ház és a benne működő civil konzorcium Magyarországon egyedülálló közösségi színtérként létrehozott épített és közösségi érték, amely franciaországi adaptáció során helyi közösség innovatív szellemi és gazdasági termékeként az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi érték is egyúttal. A ház mindenki előtt nyitva áll, életkortól, politikai vagy vallási meggyőződéstől függetlenül. Tiszteletben tartja mindenki személyes nézeteit és a konzorciumi megállapodás keretét biztosító SZMSZ-ében megfogalmazza és egyúttal kizárja, hogy a Mag-ház és a konzorciumot alkotó egyesületek bármilyen politikai párthoz vagy mozgalomhoz, illetve felekezethez kapcsolódjanak.
Határozatlan időtartamra alakult abból a célból, hogy mintaként szolgálva lehetőséget nyújtson az embereknek arra, hogy ráébredjenek képességeikre, fejleszthessék személyiségüket és felkészülhessenek arra, hogy egy élő közösség aktív és felelős polgárai legyenek.
A fenti cél érdekében különféle szabadidős és művelődési tevékenységeket szervez: sportfoglalkozások, művészeti és szellemi tevékenységek, tanfolyamok, gyakorlati foglalkozások, műhelyek stb.; illetve helyiségeivel: előadótermével, foglalkoztató termeivel, játéktermével, szállásszolgáltatással, udvarával, s annak kínálatával, valamint a konzorciumot alkotó szervezetek munkatársaival, önkénteseivel az ilyen tevékenységekben részt venni kívánó tagjai szolgálatára áll.
A működtetéséhez és fenntartásához adaptált együttműködés, a valós közösségiségre összpontosító közhasznú feladatok felvállalása és ellátása fenntartható módon biztosítja a szolgáltatások folyamatosságát.

A Mag-házban működő konzorciumban jelenleg munkaviszonnyal foglalkoztatottak megoszlása:
· Rehabilitációs támogatással foglalkoztatás.
· Kulturális közfoglalkoztatás.
· Közfoglalkoztatás.
· A hajléktalan kiemelt közfoglalkoztatás.

Munkatársaink végzettsége, szakmai tapasztalata semmiben nem különbözik a közalkalmazotti, vagy köztisztviselői munkakörben dolgozókétól. A különbség csupán a munkabérükben mérhető, hiszen a diplomával, vagy elfogadott felsőfokú OKJ-s végzettséggel rendelkezők 101.500Ft-os, míg az érettségivel, OKJ-s, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezők 77.900Ft-os bruttó bérért dolgoznak, melyek nettó értéke 68.300Ft, illetve 52.640Ft.
A Mag-ház konzorciuma így, (még ha szerényen is, de) 28 család megélhetéséhez járul hozzá úgy, hogy tevékenységével Komárom és közvetlen környezetének közösségei értékeit, érdekeit tarja szem előtt.

Tevékenységünket nem az elismerésekért, különféle címekért vagy a támogatásokért végezzük, hanem az egyesületek alapszabályaiban megfogalmazott és a konzorcium SZMSZ-ében lefektetett szakmai célok megfogalmazása mentén a közösségért, Komáromért, s ezen belül kiemelten a koppánmonostori városrészen élőkért. Mindaz a munkafolyamat, amit közel 20 éve önzetlenül, szervezetten és tervezetten végzünk, s azok a kollégák, akik mind anyagilag, mind pedig erkölcsileg ily ’méltatlan’ helyzetben végzik munkájukat, adnak felhatalmazást arra, hogy kilépjünk e helyzetből. Ebben a városban adózó, a közösségért tevő komáromiakként joggal hívjuk fel a figyelmet magunkra, s igényeljük a demokratikus elven és alapokon működő-, a demokratikus igazságosságon alapuló városvezetést szervezeteink és a benne dolgozók, önkéntesként tevékenykedők nevében.