EFOP-1.3.5-16-2016-00907

Kedvezményezett neve: Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület
Projekt címe: “Nyiss felénk!” – önkéntesség, közösségfejlesztés, közösségszervezés a társadalmi felelősségvállalás erősítéséért.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00907
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.05.31.
A támogatás összege: 25 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása:
A közösségek egyrészt a kultúra bölcsői, értékeket, hagyományokat, tudást örökítenek át, másrészt az együttműködés iskolái és elsődleges gyakorlóterepei, megtartanak és megóvnak, ezáltal pedig a társadalmi integráció, a társadalmi integrálódás eszközei. A közösségek mindemellett a társadalomban való szervezkedés, a társadalmi viszonyokhoz való kritikus, azt jobbítani akaró hozzáállás szorgalmazásával a demokrácia műhelyei és a közös gondolkodás generálta innováció, az erőforrások megosztása, s egyben az egymásért érzett felelősség által a gazdasági boldogulás eszközei is. A közösségi művelődés tehát a társadalmi előrehaladás egyik biztosítéka és motorja, a polgárok bátorításának, cselekvőképességük, ítéletalkotásuk és együttműködésük fejlesztésének fontos módja és eszköze.
Jelen programunkban egymásra fűzött tematikus foglalkozásokkal, eseményekkel, programokkal és rendezvényekkel, az önkéntesség népszerűsítésével telített információs és tájékoztató programmal készültünk.
Fontos és hangsúlyos feladatunknak tekintjük a fiatalok értékalapú gondolkodásának, a cselekvő emberré válásának, valamint a tudatos és egészséges fejlődésének segítését, amit lelki és testi szinten is érintünk.
Programunk alapja az önkéntes szolgálat népszerűsítése, a társadalmi szerep és felelősségvállalás elősegítése, amit egyrészt információ átadással, valamint színes, fiatalos programokkal, eseményekkel gazdagítunk.
A támogatási felhívás ’C’ tevékenységcsoport valamennyi pontjára terveztünk aktivitást, azaz feladatunknak tekintjük a:
1. helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése;
2. szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelőségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében;
3. közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása;
4. családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programokat.
A főpályázó civil szervezet alakulásának fő célkitűzése a közösség- és településfejlesztés, a civil társadalom fejlesztése, azoknak való szolgáltatási tevékenység biztosítása, amit mind infrastrukturálisan, mind személyi feltételeivel igyekszik biztosítani.
A projekt összeállításakor figyelemmel kísértük jelen pályázati felhívás elvárásait, ami teljes mértékben egyeztethető a szervezet tevékenységéhez, ami az alábbi célterületekre épül:
• a generációk közötti együttműködés és kapcsolat, a társadalmi összetartozás erősítéséhez;
• az önkéntes és karitatív tevékenységekben való részvétel előmozdításához;
• a közösségi integráció, a civil társadalom megerősítéséhez;
• a társadalmi szolidaritás céljainak eléréséhez.
A projekt két vezérfonal mentén épül fel:
1. a már meglévő civil szervezetk szervezetfejlesztésére, valamint
2. a már megalakult és működő civil közösségek mellett új közösségek jelenlétének és aktivitásának elősegítése.
A szakmai programunkban egyéb, szakmai tartalmában releváns törekvéseihez azonban nem szabtunk feltételeket, hiszen a projekt alapvető célja:
• A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása vagy a már létező kisközösségek kapacitásainak és aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, a kisközösségek szervezett programjai tárházának bővítése a társadalmi integráció és együttműködés területein,
• Az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi szintű népszerűsítése konkrét önkéntes programok megvalósítása.
• A társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítás, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil társadalom megerősítése, társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése
A támogatási felhívás részcéljai:
• Az önkéntes programok szervezésével és lebonyolításával figyelemfelhívás, jó gyakorlatok felmutatása, azok a helyi társadalom igényét szolgáló eredményességének megmutatása, megvalósításuk módszertanának megismertetése, adaptációjára felkészülés, illetve annak támogatása
• A kedvezményezett szervezetek szociális és társadalmi célú szolgáltatási kapacitásának az azonosított helyi igényekre szabott fejlesztése
• Az önkéntes tevékenység helyi lehetőségeinek feltérképezése, illetve szervezett biztosítása, az önkéntesség népszerűsítése minden korosztály tekintetében
• A helyi kulturális, társadalmi különbségek csökkentése konkrét programokon keresztül, hosszú távú társadalmi kapcsolatok kialakítása, célcsoport érzékenyítése, aktivitást biztosító bevonása
• A formalizált és nem formalizált kisközösségek regionális hálózatának kiépítése, együttműködési lehetőségeinek megtalálása-
• A közösségfejlesztés területén dolgozó szakemberek