Adatkezelési tájékoztató

Kedves Látogató!

Honlapunk meglátogatásával süti vagy sütik jöhetnek létre. A süti (angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver és a böngésző közti kommunikáció során használnak. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban tárolódnak, egy előre meghatározott ideig.
A süti bármilyen, a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat hordozhat. Az adatok személyes beazonosításra nem, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak, erre is csak az adott weboldal tekintetében. Jellemzően olyan honlap látogatási információkat, mint a böngészési előzmények, érdeklődési kör, de tárolhat jelszót és webshop esetében a bevásárlókosár tartalmát egyaránt, így az általuk preferált információk és előzmények alapján támogatják azokat a weboldal szolgáltatásokat és funkciókat, melyek a látogatót leginkább érdekelhetik, így képesek a felhasználói élmény növelésére.

A hírlevelünkre való feliratkozáskor a következő adatokat fogjuk tárolni:
– a teljes neved
– az e-mail címed
Az adataidat csak a hírlevél küldése végett tároljuk, semmilyen más célra nem használjuk és nem adjuk ki senki másnak sem. Az adataid tárolása a hírlevelünk üzemeléséig tároljuk vagy amíg le nem iratkozol, amit a küldött hírlevelek alján található linken tudsz legkönnyebben megtenni vagy az elektronikus elérhetőségeinken bennünket felkeresve kérheted az adataid törlését.
A fentebb olvasottak bővebb, törvényi határozásokkal ellátott leírását az oldalunk adatkezelési tájékoztatójában olvashatod el.


Az egyesületi jogviszony adatvédelmi tájékoztatói: Komáromi Talpasíjászok Közhasznú Egyesület, Kerecsen Ifjúsági Egyesület, Élettér Egyesület, Komárom Környéki Civil Társulás, Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete, Komáromi Zenész Egylet

Kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó szabályzat – Élettér Egyesület


Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2019. augusztus 01. napjától

Bevezetés

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

Az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület (2903 Komárom, Csendes utca 8., nyilvántartási szám: 11-02-0001067, adószám: 18607190-1-11) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
– az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
– az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
  g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: https://mag-haz.eu, https://www.mag-haz.eu, http://koppanmonostor.hu/, és a fenti tartalmi előíráson alapul.

https://mag-haz.eu/adatkezelesi-tajekoztato
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

Értelmező fogalmak (3.§)

 1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
  2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  3. különleges adat:
  a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
  4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
  5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
  6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
  10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
  12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
  13. adatmegsemmisítés:   az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
  megsemmisítése;
  14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
  15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
  16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
  17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
  18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
  19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Az adatkezelés jogalapjai (5.-6.§)

 1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
  – ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  – azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
 2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
  a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
  b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 3. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
 4. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
 5. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése körében az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
 6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
  – a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  – az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti

 

1 Az adatkezelési tájékoztató célja

 Az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület (2903 Komárom, Csendes utca 8., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a meg-haz.eu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen.

Az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2 Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Szervezetünket, eletter@novonet.h e-mail címen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület minden hozzá beérkezett e-mailt az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

Név: Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület
Székhely: 2903 Komárom, Csendes utca 8.
Cégjegyzékszám: 11-02-0001067
A bejegyző bíróság megnevezése: Tatabányai Törvényszék
Adószám: 18607190-1-11
Telefonszám: +36 20 584 2860
E-mail: eletter@novonet.hu
Weboldal: eletteregyesulet.hu

 

3 A kezelt személyes adatok köre

3.1 Megadandó személyes adatok

Rendezvény jelentkezés során:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám

A fentiekben megadott adatokat regisztráció céljából kérjük el a regisztrációt igénylő rendezvényünk befejezéséig tároljuk, az elérhetőséget csak a rendezvényhez szükséges kapcsolattartáshoz használjuk fel.

Rendezvény részvétel során:

 • Név
 • Aláírás,
 • Csoportos fényképen való részvétel

A fentiekben megadott adatokat a rendezvény igazolására kérjük el a regisztrációt igénylő programunk befejezéséig tároljuk, az elérhetőséget csak a programhoz szükséges kapcsolattartáshoz használjuk fel.

Kapcsolattartási célra:

 • Név
 • Aláírás,
 • Telefonszám
 • Lakcím
 • Postacím

A fentiekben megadott adatokat kapcsolattartáshoz használjuk fel.

Gyermek táboroztatás esetén:

 • név,
 • aláírás,
 • lakcím,
 • mobiltelefonszám,
 • e-mail cím,
 • TAJ szám,
 • születési név
 • születési hely
 • születési idő
 • anyja neve
 • egészségi állapota (allergia, gyógyszer és étel érzékenység).

A fentiekben megadott adatokat a szervezet törvényileg meghatározott és szabályzót működéséhez, kapcsolattartáshoz használjuk fel. A megadott személyes elérhetőségeket a Gyermek táborostatás kapcsolatos kommunikációra használjuk fel.

Jogviszony létesítésének esetén (foglalkoztatási):

 • név,
 • aláírás,
 • lakcím,
 • mobiltelefonszám,
 • e-mail cím,
 • személyi igazolvány okiratának száma
 • születési név
 • születési hely
 • születési idő
 • anyja neve
 • adóazonosító jele
 • egészségi állapota (megváltozott munkaképességű jogviszony esetén).

A fentiekben megadott adatokat a szervezet törvényileg meghatározott és szabályzót működéséhez, a PTK és a Munka Törvénykönyve szerint és kapcsolattartáshoz használjuk fel. A jogviszony létrejöttekor a személyes okmányokról másolatot készítünk az adatpontosság megtartása céljából. A megadott személyes elérhetőségeket a jogviszonnyal kapcsolatos kommunikációra használjuk fel.

Tagsági jogviszony esetén:

 • név,
 • aláírás
 • lakcím,
 • mobiltelefonszám,
 • e-mail cím,
 • személyi igazolvány okiratának száma.

A fentiekben megadott adatokat a szervezet törvényileg meghatározott és szabályzót működéséhez, kapcsolattartáshoz használjuk fel.

Elnökségi tagsági jogviszony esetén:

 • név,
 • aláírás,
 • lakcím,
 • mobiltelefonszám,
 • e-mail cím,
 • személyi igazolvány okiratának száma
 • születési név
 • születési hely
 • születési idő
 • anyja neve
 • adóazonosító jele.

A fentiekben megadott adatokat a szervezet törvényileg meghatározott és szabályzót működéséhez, kapcsolattartáshoz használjuk fel.

Élelmiszerbank általi élelmiszermentés kedvezményetje esetén:

 • név,
 • születési ideje,
 • anyja neve,
 • telefonszáma,
 • lakcíme,
 • e-mail címe,
 • velem egy háztartásban élők száma.

A fentiekben megadott adatokat a szervezet a Magyar Élelmiszerbankkal kötött szerződés szerinti végzéséhez, kapcsolattartáshoz használjuk fel.

Petíció aláírása esetén:

 • név,
 • aláírás

A fentiekben megadott adatokat a szervezettel összefüggő petícióhoz hozzájárulására használjuk fel.

 

3.2 Technikai adatok

Az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve: Kapcsolattartás
Felhasználása: A szervezet működésével, szolgáltatásaival kapcsolatoskommunikáció kezelése
Jogalap: A rendezvények ismertetése kommunikációs fenntartása
Megőrzési idő: Az adatokat az adott rendezvény/pályázat szakmai lezárásáig kezeljük

 

Adatkezelés neve: Rendezvény jelentkező, részvevő
Felhasználása: A szervezet által rendezett események lebonyolításához szükséges adminisztráció kezelése
Jogalap: A rendezvényen sikeres lebonyolításához szükséges adminisztráció elvégzése
Megőrzési idő: Az adatokat a rendezvény szakmai lezárásáig kezeljük

 

Adatkezelés neve: Egyesületi tagság, elnökségi tagság
Felhasználása: A szervezet törvényi működéséhez szükséges adminisztráció kezelése
Jogalap: Az egyesülési törvény által meghatározott megfelelés fenntartása
Megőrzési idő: Az adatokat az egyesületi tagsági jogviszony fennállásáig kezeljük

 

Adatkezelés neve: Jogviszony létesítése
Felhasználása: A szervezettel kötött szerződés adminisztrálása
Jogalap: Munka Törvénykönyve által meghatározott adminisztráció
Megőrzési idő: Munka Törvénykönyve által meghatározott ideig

 

Adatkezelés neve: Élelmiszerosztás
Felhasználása: A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel kötött szerződés adminisztrálása
Jogalap: A szerződés szerinti elszámolás
Megőrzési idő: A szerződés lejárata utáni 1 évig

 

Adatkezelés neve: Petíció aláírása
Felhasználása: A szervezettel összefüggő petíció beadására
Jogalap: A petíciós jog (Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 20., 24. és 227. cikke, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 44. cikke.)
Megőrzési idő: A petíciós beadvány lezártáig

 

5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

 Az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

 

6 Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület fér hozzá.

 

7 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

a.) Név: Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesülete

Székhely: 2903 Komárom, Csendes utca 8.
Telefonszáma: +36 34 526 955
Internetes honlapjának címe: www.mag-haz.eu, www.eletteregyesulet.hu
E-mail címe: eletter@novonet.hu

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Egyesületi működés ellenőrzése.
Érintettek köre: valamennyi érintett.
Kezelt adatok köre: a 3. pontban meghatározott, az érintettek jelentkezésénél kezelt személyes adatai.
Adatkezelés célja: szervezet törvényileg is megfelelő működésének biztosítása
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, tagsági/elnökségi tagsági jogviszony létrehozása és teljesítése.

b.) Név: Tatabányai Törvényszék

Székhely: 2800 Tatabánya, Komáromi u. 4.
Levelezési cím: 2801 Tatabánya Pf.160
Telefonszáma: +36 34 513 100
Faxszáma: +36 34 513 100
Internetes honlapjának címe: https://tatabanyaitorvenyszek.birosag.hu/
E-mail címe: birosag@tatabanyait.birosag.hu

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Egyesületi működés ellenőrzése.
Érintettek köre: valamennyi érintett.
Kezelt adatok köre: a 3. pontban meghatározott, az érintettek jelentkezésénél kezelt személyes adatai.
Adatkezelés célja: szervezet törvényileg is megfelelő működésének biztosítása
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, tagsági/elnökségi tagsági jogviszony létrehozása és teljesítése.

c.) Név: Országos Bírósági Hivatal

Székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 16.
Levelezési cím: 1363 Pf.:24
Telefonszáma: +36-1 354 4100
Faxszáma: +36 34 312 4453
Internetes honlapjának címe: http://www.birosag.hu/obh
E-mail címe: obh@obh.birosag.hu

Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység Törvényi ellenőrzés biztosítása.
Érintettek köre: valamennyi érintett.
Kezelt adatok köre: a 3. pontban meghatározott, az érintettek jelentkezésénél kezelt személyes adatai.
Adatkezelés célja: szervezet törvényileg is megfelelő működésének biztosítása
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, tagsági/elnökségi tagsági jogviszony létrehozása és teljesítése.

d.) Név: TenderTax Bt

Székhely: 2900 Komárom, Eötvös utca 12.
Levelezési cím: 2900 Komárom, Eötvös utca 12.
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Érintettek köre: jogviszonyban álló személyek.
Kezelt adatok köre: a 3. pontban meghatározott, az érintettek jelentkezésénél kezelt személyes adatai.
Adatkezelés célja: szervezet törvényileg is megfelelő működésének biztosítása
Adatkezelés jogalapja: jogviszony, például munkáltatói jogviszony létrejötte.

e.) Név: Magyar Élelmiszerbank Egyesület

Székhely: 172 Budapest, Lokátor u. 3
Levelezési cím: 172 Budapest, Lokátor u. 3
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Élelmiszerosztás.
Kezelt adatok köre: a 3. pontban meghatározott, kedvezményezettek személyes adatai.
Adatkezelés célja: élelmiszerosztás elszámolása, igazolása
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, szerződési feltételek teljesítése.

f.) Név: Komárom Város Önkormányzata

Székhely: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.
Levelezési cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Petíciós jog alapján nevek és aláírások kezelése
Érintettek köre: Petíciós hozzájárulást adók köre.
Kezelt adatok köre: a 3. pontban meghatározott, petíciót aláírók személyes adatai.
Adatkezelés célja: petíciót aláíró személyek aláíróíveinek átadása
Adatkezelés jogalapja: petíciós jog, az érintett hozzájárulása,.

 

7.1 Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai

https://mag-haz.eu:
E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. II. em. (White Office Irodaház)
E-mail: info@mobicom.hu
Telefonszám: +3620 222 0011 http://mobicom.hu

http://koppanmonostor.hu:
Webonic Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 14.
E-mail: support@webonic.hu
Telefonszám: +3622 78 76 74 https://www.webonic.hu

MailChimp (hírlevél kezelés és küldés):
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 US
E-mail: privacy@mailchimp.com, https://mailchimp.com
Adatvédelem: https://mailchimp.com/legal/privacy/

TenderTax Bt.
Székhely cím: 2900 Komárom, Eötvös utca 12.
Adószám: 21863541-1-11

Magyar Élelmiszerbank Egyesület
Iroda, raktár: 1172 Budapest, Lokátor u. 3.
Tel.: 06(1)261-3991
Fax: 06(1)253-0003
E-mail:elelmiszerbank@elelmiszerbank.hu
Adószám: 18120141-2-42

 

7.2 Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-137434/2018

 

8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

9 Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.